ข่าวสั้น

กสทช. เห็นชอบแผนยุติ 2G ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีที่ดีกว่า

ในวันนี้ (22 มกราคม 2562) ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบแผนการยุติการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 2G อย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 23:59.59 น. ตามที่ผู้ให้บริการทั้งสามรายอันได้แก่ AWN, DTN และ TUC ได้ยื่นขอยุติการให้บริการมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2561 เพื่อนำคลื่นความถี่มาใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งานคลื่นความถี่ต่อไป

โดยภายในที่ประชุมได้มีมติให้ทั้งสามผู้ให้บริการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์การยุติการให้บริการโครงข่าย 2G ให้สำนักงาน กสทช. รับทราบและเห็นชอบก่อนนำไปประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนเป็นลำดับถัดไป และได้มีมติเห็นชอบแผนการสนับสนุนการยุติการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 2G ดังต่อไปนี้

  1. ยกเลิกมาตรฐานเครื่องวิทยุโทรคมนาคมที่เป็นเทคโนโลยี GSM (ระบบ 2G) เป็นผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถนำเข้าเครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคมระบบ GSM เข้ามาภายในราชอาณาจักรได้อีกต่อไป เว้นแต่อุปกรณ์ที่มีการนำเข้ามาอยู่ก่อนแล้ว ไม่ถือว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่ผิดต่อประกาศ กทช.
  2. แจ้งให้ผู้ประกอบการที่นำเข้าและผู้จำหน่ายเครื่องหรืออุปกรณ์โทรคมนาคม ชะลอและยุติการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับสถานีฐานและสถานีทวนสัญญาณ รวมถึงเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่ายในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซึ่งใช้เทคโนโลยี GSM แบ่งเป็น 2 กรณีคือ
    1. เครื่องหรืออุปกรณ์ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จะไม่อนุญาตให้นำเข้าได้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562
    2. กรณีเครื่องหรืออุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์แล้ว จะแจ้งให้ผู้ประกอบการรับทราบความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการนำเข้าอุปกรณ์เข้ามาเพิ่มเติม
  3. รายงานให้กรมศุลกากร และคณะรัฐมนตรีรับทราบถึงแผนการยุติการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 2G ดังกล่าว เพื่อขอความร่วมมือในการระงับการนำเข้า แจกจ่าย หรือใช้งานอุปกรณ์ พร้อมทั้งแจ้งการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ว่าราชการในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนต่อไป

คณะแกดกวน #teamgadguan

อริญชย์ ชวะโนทัย (iBehemortHz)

เด็ก ป.โท ผู้สนใจในโลกดิจิทัลและสังคม และคอยเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงผ่านสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า "หน้าจอ" :)