ข่าวสั้น

คสช. ออก ม. 44 ขยายระยะเวลาชำระค่าคลื่น 900 MHz ออกเป็น 10 งวด ให้ทีวีดิจิทัลไม่ต้องจ่ายสองงวดสุดท้าย

เมื่อเวลา 12.35 น. ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 4/2562 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยมีใจความหลักสองเรื่องดังต่อไปนี้

เรื่องแรกคือการอนุมัติให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบการกิจการโทรคมนาคมให้สามารถยื่นเรื่องขอยืดระยะเวลาการชำระค่าประมูลคลื่น 900 MHz งวดสุดท้ายออกไปได้อีก 7 งวด (รวมเป็น 10 งวด จากเดิม 4 งวด) หากผู้รับใบอนุญาตพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถจ่ายได้ทั้งหมด โดยให้ยื่นเรื่องให้สำนักงาน กสทช. รับทราบภายใน 30 วันหลังจากที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ (11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) หากไม่ยื่นเรื่องภายในระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าเอกชนพร้อมจ่ายเงินค่าประมูลงวดสุดท้ายตามกำหนดการเดิม

ทั้งนี้ หากเอกชนยื่นเรื่องแล้วยังไม่สามารถชำระค่าประมูลได้ตามกำหนด ให้มีบทลงโทษเป็นการปรับเงินจากผู้รับใบอนุญาตเป็นสองเท่าของเงินค่าประมูลคงเหลือทั้งหมด พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับจากวันที่ครบกำหนดชำระตามกำหนดการเดิม

โดยสาเหตุของคำสั่งดังกล่าว เป็นผลจากการที่ กสทช. ได้ทำสำรวจเบื้องต้นและพบว่ามีเอกชนบางรายที่ไม่สนใจเข้าร่วมการประมูลคลื่น 700 MHz และ 2600 MHz เพื่อนำมาพัฒนาเป็น 5G ต่อไป ประกอบกับ True และ AIS ได้ยื่นหนังสือขอให้ กสทช. ทบทวนเรื่องการชำระเงินค่าประมูลในงวดสุดท้าย เนื่องจากจะเป็นการสร้างภาระทางการเงินอย่างหนักให้กับผู้รับใบอนุญาตในอนาคต

เรื่องที่สองคืออนุมัติให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบการกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล สามารถขอคืนใบอนุญาตการดำเนินการได้ หากพิจารณาแล้วพบว่าไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยให้ยื่นเรื่องพร้อมกับแผนการยุติการดำเนินการกับ สำนักงาน กสทช. ภายใน 30 วันหลังจากที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ถึงจะสามารถขอคืนใบอนุญาตต่อไปได้

พร้อมกันนี้ยังอนุมัติให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบการทีวีดิจิทัลทั้งหมด 22 ช่อง ไม่ต้องชำระเงินค่าประมูลในงวดที่ 5 และ 6 มูลค่าคงเหลือ 13,622 ล้านบาท โดยรายใดที่ชำระเข้ามาแล้ว ให้มายื่นเรื่องขอรับเงินคืนได้ทั้งหมด ส่วนรายใดที่ยังชำระในงวดที่ 4 ยังไม่ครบ ให้ดำเนินการส่งให้ครบถ้วนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการประมูล

โดยสาเหตุของข้อนี้เป็นผลมาจากการที่มีเอกชนบางรายร้องเรียนว่าการแข่งขันในธุรกิจทีวีดิจิทัลไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ประกอบกับปัญหาในการขยายโครงข่ายของหน่วยงานภาครัฐฯ แผนงานการประชาสัมพันธ์ของ กสทช. การเข้ามาของธุรกิจ OTT (Over the top) และการนำคลื่น 700 MHz กลับสู่ธุรกิจโทรคมนาคม ทำให้ผลการดำเนินการของเอกชนบางรายมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นปัญหาในที่สุด

ที่น่าสนใจในประกาศฉบับนี้ คือ คสช. ได้ออกคำสั่งให้ สำนักงาน กสทช. แต่งตั้งคณะกรรมการสำหรับพิจารณาคำร้องตามคำสั่งฉบับนี้ โดยให้ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และคณะกรรมแต่งตั้งเป็นผู้วินิจฉัยคำร้องแทนคณะกรรมการ กสทช. ชุดปัจจุบัน

ทั้งนี้การออกประกาศฉบับดังกล่าว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คณะแกดกวน #teamgadguan

อริญชย์ ชวะโนทัย (iBehemortHz)

เด็ก ป.โท ผู้สนใจในโลกดิจิทัลและสังคม และคอยเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงผ่านสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า "หน้าจอ" :)