ข่าวสั้น

เปิดร่างจัดสรร 700 MHz มีให้ 3 ใบ ใบละ 2×10 MHz ราคาตายตัว 17,584 ล้านบาท พร้อมโปรผ่อน 0% 10 ปี

ในวันนี้ สำนักงาน กสทช. ได้ออกร่างประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 703 – 733/758 – 788 MHz หรือร่างจัดสรรคลื่น 700 MHz ที่เป็นเงื่อนไขหลักในการขอขยายระยะเวลาชำระค่าคลื่น 900 MHz ในงวดที่ 4 ออกไป 7 งวดเป็น 10 งวดที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาในตอนนี้ ซึ่งรายละเอียดตามร่างหลักเกณฑ์โดยย่อมีดังต่อไปนี้

ใบอนุญาตคลื่น 700 MHz จะมีทั้งหมด 3 ชุด ชุดละ 2×10 MHz มีราคาตายตัวที่ 17,584 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

  • ชุดที่ 1 : 703-713 MHz คู่กับ 758-768 MHz
  • ชุดที่ 2 : 713-723 MHz คู่กับ 768-778 MHz
  • ชุดที่ 3 : 723-733 MHz คู่กับ 778-788 MHz

การจัดสรรคลื่นให้เอกชนจะใช้วิธีการจัดสรรโดยการยื่นเอกสารแสดงความจำนงค์ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ซึ่งจะถือเป็นครั้งแรกที่เป็นการจัดสรรโดยไม่ใช้วิธีการประมูลคลื่น และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมรับการจัดสรรคลื่น 700 MHz คือจะต้องเป็นผู้ถือใบอนุญาตคลื่น 900 MHz เดิม หรือนั่นคือการจัดสรรคลื่นครั้งนี้ เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ AWN, DTN และ TUC เท่านั้น ซึ่งทั้ง 3 บริษัท จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตคลื่นความถี่พร้อมหลักประกัน 880 ล้านบาทภายในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และเมื่อยื่นเอกสารเสร็จ กสทช. จะจัดสรรคลื่นให้ภายในวันเดียวกัน

ในส่วนของการชำระเงิน เรียกว่าโปรผ่อน 0% เลยก็ว่าได้ เพราะผู้รับใบอนุญาตจะต้องชำระเงินค่าจัดสรรคลื่นก้อนแรก 10% ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ (4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) จากนั้นในงวดที่ 2-10 จะต้องชำระด้วยอัตราคงที่ 10% อย่างไรก็ตามแต่ ทั้งสามบริษัทจะใช้งานคลื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กสทช. ยังได้เตรียมแผนที่จะประมูลคลื่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งคลื่น 2600 MHz (จำนวน 190 MHz} คลื่น 26 GHz (mmWave) และ 28 GHz (mmWave) ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 คลื่น 1800 MHz (ที่เหลืออีก 35 MHz) ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 และคลื่น 700 MHz ส่วนที่เหลือจากคำสั่ง คสช. อีก 2×15 MHz ภายในเดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยแบ่งขาย 3 ใบ ใบละ 2×5 MHz

คณะแกดกวน #teamgadguan

อริญชย์ ชวะโนทัย (iBehemortHz)

เด็ก ป.โท ผู้สนใจในโลกดิจิทัลและสังคม และคอยเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงผ่านสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า "หน้าจอ" :)