ข่าวประชาสัมพันธ์

กสทช. จัดโครงการแนะนำประชาชน เลือกแบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐาน สร้างความมั่นใจตลอดการใช้งาน

สำนักงาน กสทช. เปิดโครงการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องมาตรฐานการเลือกซื้ออุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ที่ได้รับมาตรฐาน และวิธีการปฏิบัติเมื่ออุปกรณ์เสื่อมสภาพ มุ่งหวังการสร้างความรู้ ความมั่นใจ และลดการสูญเสียซึ่งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สำนักงาน กสทช. ได้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องของความปลอดภัยของแบตเตอรี่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งที่พร้อมมากับเครื่องและการเลือกซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่เพื่อใช้งานเป็นอุปกรณ์เสริม โดยจากการสำรวจที่ผ่านมาพบว่าปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือเรื่องแบตเตอรี่เสื่อม เนื่องมาจากการใช้งานในรูปแบบที่ผิด ๆ เช่น ใช้งานระหว่างชาร์จไฟ การใช้อุปกรณ์การชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐาน และการใช้งานแบตเตอรี่ที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมไปถึงขั้นตอนการผลิต เทคโนโลยีการผลิต รูปแบบของอุปกรณ์ ที่ส่งผลต่อคุณภาพของแบตเตอรี่ด้วยเช่นกัน ดังนั้นที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดเป็นปัจจัยที่ล้วนส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินแทบทั้งสิ้น

ด้วยเหตุนี้ สำนักงาน กสทช. จึงมีแนวคิดที่จะเปิดโครงการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนภายใต้หัวข้อ “ปลอดภัยใช้ดี เลือกแบตเตอรี่มีมาตรฐาน” ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้จับมือร่วมกับ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมทดสอบมาตรฐานและให้ความรู้แก่ประชาชนในการเลือกซื้อแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน รวมถึงการใช้งานแบตเตอรี่ที่ถูกวิธี เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคอันเนื่องมาจากแบตเตอรี่ที่ไม่ได้มาตรฐาน ตามที่มีรายงานและข้อร้องเรียนถึงสำนักงาน กสทช. มาก่อนหน้านี้

สำหรับโครงการ “ปลอดภัยใช้ดี เลือกแบตเตอรี่มีมาตรฐาน” สำนักงาน กสทช. จะจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และสำหรับประชาชนทั่วไปในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และจะตระเวนจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้เข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบสินค้าโดยสังเกตเครื่องหมาย “NBTC ID” บนกล่องโทรศัพท์เคลื่อนที่กรณีซื้อเครื่องใหม่ หรือเครื่องหมาย มอก. บนแบตเตอรี่ กรณีซื้อเฉพาะแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองแบตเตอรี่ที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน หรือกรณีที่ไม่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ ให้นำเครื่องเข้ารับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานของผู้ผลิตนั้น ๆ เนื่องมาจากแบตเตอรี่เหล่านั้นล้วนได้รับมาตรฐาน มอก. อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดของอุปกรณ์นั้น ๆ ได้ที่แอปพลิเคชัน NBTC MoCheck บน Android หรือผ่านเว็บไซต์ http://mocheck.nbtc.go.th

คณะแกดกวน #teamgadguan

อริญชย์ ชวะโนทัย (iBehemortHz)

เด็ก ป.โท ผู้สนใจในโลกดิจิทัลและสังคม และคอยเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงผ่านสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า "หน้าจอ" :)