ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด จับมือ AP, AIS และ KBank จัดตั้ง The Stanford Thailand Research Consortium พางานวิจัยไทยสู่ระดับโลก โดย SEAC

มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประกาศความร่วมมือกับ AP, AIS, และธนาคารกสิกรไทย ร่วมกันจัดตั้ง The Stanford Thailand Research Consortium กลุ่มการวิจัยระดับโลกแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ภายใต้การดูแลของ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน หรือ เอสอีเอซี (SEAC) เพื่อดำเนินงานวิจัยที่จะเป็นการช่วยยกศักยภาพของประเทศไทยให้ก้าวทันโลกในอนาคต

The Stanford Thailand Research Consortium เกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของคนไทย รวมไปถึงขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรไทย ให้สามารถแข่งขันสู้กับนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์ โดยในระยะเริ่มต้น มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ได้ส่งคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญระดับสูงกว่า 20 คน จาก 9 สาขาวิชา อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะบริหารวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมชีวเวช คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะบริหารธรุกิจ คณะภูมิศาสตร์ พลังงานและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ และคณะจิตวิทยา มาดำเนินการศึกษาระบบต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์, สังคมศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, และธรรมชาติวิทยา เพื่อคิดค้นเป็นหัวข้องานวิจัยอันนำไปสู่การศึกษา ค้นคว้า และวิจัยอย่างเต็มรูปแบบต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี

เมื่อโครงการสำเร็จลุล่วงแล้ว The Stanford Thailand Research Consortium จะนำข้อสรุปและผลสำเร็จของงานวิจัยมาต่อยอดในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของประเทศไทย เพื่อฟื้นฟูและผลักดันศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในเรื่ององค์ความรู้และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

โดยปัจจุบัน ได้มีงานวิจัยเริ่มดำเนินการไปแล้ว และได้นำเอาเทคโนโลยีในปัจจุบันมาปรับใช้เป็นจำนวนมาก อาทิ AI, AR, VR, Blockchain, Data Insight, Data Processing, และ Automation เพื่อให้งานวิจัยเหล่านี้สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ โดย AIS เน้นการศึกษาหานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อบริบทในสังคมไทย AP เน้นการศึกษาในด้านการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและการศึกษา และธนาคารกสิกรไทย มุ่งเน้นการศึกษาในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน และในอนาคต The Stanford Thailand Research Consortium จะยังเปิดรับหน่วยงานและองค์กรเข้าร่วมอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยในอีกหลาย ๆ หัวข้อ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างยั่งยืน

คณะแกดกวน #teamgadguan

อริญชย์ ชวะโนทัย (iBehemortHz)

เด็ก ป.โท ผู้สนใจในโลกดิจิทัลและสังคม และคอยเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงผ่านสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า "หน้าจอ" :)